Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

आज मिति 2076/4/31 गतेका दिन यस जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु विच कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ । यसवाट कार्यालयको कार्यसम्पादन अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।