Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

ठेगाना : भोजपुर

फोन नं : ९८५२०-१७७७७ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी), ०२९-४२०७१५ (कार्यालय/निवास), ०२९-४२०२७९ (सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ०२९-४२०१३३ (प्रशासन/नागरिकता/राहदानी/लेखा)

फ्याक्स : ०२९-४२०७३०

इमेल : daobhojpur1@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/bhojpurdao

मातहतका कार्यालयहरु